keyboard_arrow_up
Telefon kontaktowy : +48 516 782 514 Masz pytania napisz : ecocleaning@vp.pl

Polityka prywatnościECO-CLEANING

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ECO-CLEANING Szymon Tokarz prowadząca działalność gospodarczą : ECO-CLEANING Szymon Tokarz, ul. Brzozowicka 110D/26 42-500 Będzin, NIP: 6252468007, zwana dalej Administratorem.

Kontakt z administratorem.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ecocleaning@vp.pl

Cel przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora i w celu:

W tym celu Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z tym, że są niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z obowiązku prawnego, jednakże pozostaje niezbędne celem prawidłowej realizacji łączącego Państwa z Administratorem stosunku prawnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości utrzymania wzajemnej komunikacji i niemożnością prawidłowej realizacji transakcji.

Odbiorca danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

Administrator czuwa i dba o to, aby Państwa dane osobowe powierzać wyłącznie podmiotom zapewniającym należyte standardy ich ochrony, zgodne z wymaganiami RODO. Administrator pozostaje uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji postanowień umowy, wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w związku z realizacją umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są i przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług na Państwa rzecz lub odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz przez okres co najmniej równy okresom przedawnienia w zakresie wzajemnych roszczeń.
W przypadku wystąpienia przez którąkolwiek ze stron drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego lub mediacyjnego okres, przez które dane będą przechowywane wydłuża się do czasu:

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przetwarzane będą przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w związku z prowadzoną korespondencją – Administrator przechowuje Państwa dane nie dłużej niż przez okres trzech lat od ostatniej komunikacji.

Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przysługują Państwu prawo do:

W odniesieniu do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej na adres mailowy: ecocleaning@vp.pl

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis www.eco-cleaning.pl stosuje dwa typy plików cookies: 

  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

ECO-CLEANING